8 ขั้นตอน นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ช่วง COVID-19ทำไมคุณถึงต้องเลือกเรา

เราเข้าใจถึงปัญหาและเข้าถึงต้องการของลูกค้า

เรามีเครือข่ายบริษัทจัดหาแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้ง 3 ประเทศ กัมพูชา,ลาว,พม่า

เรามีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 10 ปี และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลลูกค้าและพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์

เรามีการดำเนินงานที่รวดเร็ว,ตรงตามเวลาที่กำหนดและงานเสร็จในเวลาที่กำหนด

เรามุ่งพัฒนาศักยภาพอย่างดีที่สุดโดยรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเรา


เรามีทีมงานทั่วประเทศนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้คำปรึกษาและบริการด้านเอกสารและวางระบบของแรงงานต่างด้าวครบวงจร

บริการ

บริการ ทำหนังสือรับรองสถานบุคคล CI พม่าใหม่

ทำไม ? แรงงานเมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI

อ่านเพิ่ม >>

มติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564

ล่าสุด !! 2564 แรงงานต่างด้าว ต้องทำอะไรบ้าง แรงงานต่างด้าวกลุ่มไหน ต้องทำอะไร มีบัตรชมพูที่ใกล้หมดอายุ สามารถต่อได้หรือไม่ ?

อ่านเพิ่ม >>

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 31 มี.ค.65 ถึง 13 ก.พ.66

บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 31 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่ม >>

ดูเพิ่มเติม >>

“สร้างทีมงานมืออาชีพเรื่องแรงงาน บริการด้วยใจ มีมาตราฐาน เป็นธรรม ตรงต่อเวลา และ ถูกต้องตามกฎหมาย “

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ในรูปแบบ MOU โดยดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการนำเข้าแรงงาน

บริการให้คำปรึกษา
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างแรงงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการปรับสภาพแรงงาน
บริการปรับสภาพแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย สำหรับแรงงานกลุ่ม ดังนี้
    - แรงงานที่มีใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
    - แรงงานที่มีใบอนุญาตทำงาน ครบวาระ 4 ปี
    - แรงงานที่มีพาสปอร์ตประเภทท่องเที่ยว
โดยดำเนินการนำเข้ามาใหม่ในรูปแบบ MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
ให้บริการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวประเภท MOU ที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

บริการบริหารจัดการเอกสารแรงงาน
ให้บริการด้านบริหารจัดการเอกสารแรงงาน ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของบริษัทท่านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและลดภาระในการบริหารแรงงานต่างด้าว ให้แก่บริษัทของท่าน

บริการดำเนินการด้านเอกสาร
ให้บริการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าว
ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)
    – ใบอนุญาตการทำงานสำหรับแรงงาน MOU    – แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU    – แรงงานจะต้องมีวีซ่าประเภท NON-LA เพื่อยื่นขอรับใบอนุญาตการทำงานตามแบบคำขอ “ตท..2” โดยอายุของใบอนุญาตทำงานนั้น ไม่เกิน 2 ปีต่อครั้งและแรงงานต่างที่ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงานนั้นจะต้องต่ออายุวีซ่า (VISA) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ให้แล้วเสร็จและจะสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ “ตท.2” โดยต้องยื่นแบบคำขอก่อนสิ้นอายุของใบอนุญาตทำงาน ไม่เกิน 30 วัน

วีซ่า (VISA)
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า กัมพูชา และลาว ประเภท MOU
- แรงงานสามารถยื่นคำขอต่ออายุวีซ่า (VISA) ก่อนอายุของวีซ่า (VISA) หมดอายุ 45 วัน

รายงานตัว 90 วัน
แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน โดยทางบริษัทมีบริการนำพาสปอร์ตของแรงงานไปต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

แจ้งที่อยู่อาศัย
แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะต้องแจ้งที่พักอาศัยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าบ้านหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ต้องแจ้งภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย โดยทางบริษัทมีบริการแจ้งที่พักอาศัยให้แก่ท่าน เริ่มตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป

เอกสารอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว
โดยดำเนินการตั้งแต่การกรอกเอกสาร เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วฉับไว เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการจัดหางานในการดำเนินการให้แรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา

ติดต่อเรา