บริการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI พม่าใหม่

ทำไม? แรงงานเมียนมา(พม่า) กลุ่มบัตรสีชมพู ต้องทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า ใหม่

พาสปอร์ต ci พม่า คืออะไร จริงๆแล้ว ci ย่อ มาจาก Certificate of Identity หรือ หนังสือรับรองสถานะบุคคล ที่ทางการเมียนมาออกให้แรงงานเมียนมาชั่วคราวเพื่ออยู่และทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง

แรงงานเมียนมา พม่า ที่มีหนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) หมดอายุก่อน 13 Feb 2023

ให้ท่านรีบดำเนินการ ทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci พม่า เล่มใหม่

ภายในวันที่ 1 Aug 2022

เฉพาะแรงงาน มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 สิงหาคม 2562 และ มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563

* ถ้าไม่ทำเล่มใหม่จะไม่สามารถอยู่ทำงานในประเทศไทยได้ *

ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

1. นำเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มเก่า มายื่นเพื่อจองคิว

2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำ หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ใหม่

3. รับหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ใหม่
ค่าใช้จ่ายทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci

รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการ คนละ 2,900 บาท

การชำระเงิน

แบ่งจ่าย 2 ครั้ง

1. ส่งเรื่องดำเนินการ ชำระเงินมัดจำ คนละ 2,000 บาท

2. เมื่อนัดเดินทางไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci ชำระเงินส่วนที่เหลือ

ราคาข้างต้นจะได้รับ

1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci อายุ 4 ปี

2. ค่าตรวจโควิดแบบ ATK ก่อนเข้าศูนย์

3. ค่าเดินทางไปทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci
เอกสารที่ต้องใช้หนังสือรับรองสถานะบุคคล CIของคนต่างด้าว

1. หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มเดิม

2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)

3. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้)

4. บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน เมียนมา (ถ้ามี)

ของนายจ้าง

1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้านขั้นตอนการดำเนินการภายในสถานที่ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล CIขั้นตอนการดำเนินการภายในสถานที่ออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI

1. ตรวจคัดกรองโควิด-19 โดยวิธี ATK

2. ออกเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล Ci เล่มใหม่

3. ย้ายตราวีซ่า

4. ตรวจลงตราวีซ่าถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566