ล่าสุด !! 2564 - 2565 แรงงานต่างด้าวต้องทำอะไรบ้าง?

ล่าสุด !! 2564 แรงงานต่างด้าว ต้องทำอะไรบ้าง

แรงงานต่างด้าวกลุ่มไหน ต้องทำอะไร มีบัตรชมพูที่ใกล้หมดอายุ สามารถต่อได้หรือไม่ ?

สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กรกฎาคม 256

โดยครม.มีมติเห็นชอบผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ โดยสามารถตรวจสอบได้จาก บัตรชมพู และใบแจ้งออก

1.กลุ่มมติ 20 ส.ค. 62

2.กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63

3.กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63

4.กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง เพราะผลของกฎหมาย

สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และต้องจัดทำเอกสารประจำตัวที่หมดอายุแล้วให้แล้วเสร็จภายใน 1 ส.ค.65

และต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วเสร็จ เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและเพื่อทำงานถึง 13 ก.พ. 66 (VISA+Work Permit)

ขยายระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่จาก 30 วัน เป็น 60 วัน