บริการ ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว 31 มีนาคม 2565 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

ก่อนจะต่อวีซ่าได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โปรดตรวจสอบก่อนว่าหนังสือเดินทางมีอายุเหลือพอ หรือไม่ ตามรูปภาพด้านล่าง

ถ้าหนังสือเดินทางหมดอายุก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

แนะนำให้ทำหนังสือเดินทางใหม่ก่อน เมื่อได้หนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้วค่อยนำมาต่อวีซ่า
ขั้นตอนต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

1. แรงงานไปตรวจสุขภาพ

2. ถ่ายรูปแรงงานหน้าตรงส่งไฟล์มาให้เรา หรือ ไปถ่ายรูปที่ร้าน หรือ มาถ่ายรูปที่บริษัทฯ(ฟรี)

3. มีแบบฟอร์มให้นายจ้างลงนาม

4. ยื่นเอกสารและชำระค่าใช้จ่าย 3,500 กับทางบริษัทฯ

5. บริษัทฯ ยื่นเอกสารต่อวีซ่า ให้แรงงานต่างด้าว

เอกสารที่ต้องใช้ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 เอกสารนายจ้าง(สำเนา 1 ชุด)

1. หนังสือรับรองบริษัทฯ อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนิติบุคคล)

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. ทะเบียนบ้าน

4. ทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

* เซ็นต์สด + ประทับตราจริงทุกใบ *

เอกสารแรงงานต่างด้าว

1. พาสปอร์ตตัวจริง

2. ใบอนุญาตทำงาน ตัวจริง

3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว พื้นหลังขาว 1 รูป หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้

4. รูปถ่ายครึ่งตัว พื้นหลังขาว(พิมพ์ใส่กระดาษ A4 1 รูป) หรือ ส่งเป็นไฟล์มาก็ได้

5. ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จจ่ายเงินกับทางโรงพยาบาล

ค่าใช้จ่ายต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

3,500 บาท ต่อคน